Danh sách căn hộ đang bán của Vinhomes Central Park và Vinhomes Golden River

22-06-2016
Danh sách căn hộ đang bán của Vinhomes Central Park và Vinhomes Golden River tại Đô Thị Mới

 

STT MÃ CĂN DT TIM TƯỜNG HƯỚNG GIÁ CHƯA VAT & KPBT PHÒNG NGỦ GHI CHÚ
1 P2-10.04 114,2 B 5,672 3  
2 P2-17.04 114,2 B 5,350 3  
3 P2-20.07 115,4 N 5,331 3  
4 P2-37.01 87,2 N 4,052 2  
5 P2-37.11 187,7 ĐN 10,658 4  
6 P6-A31.03 76,5 TN 3,174 2  
7 P6-A46.02 52,7 TN 2,448 1  
8 P7-07.OT08 80,6 TN 2,674 2  
9 P7-12.OT06 84,5 T 2,903 2  
10 P7-17.05 90,3 T 3,689 2  
11 P7-19.04 84,2 T 3,515 2  
12 P7-25.19 107,8 Đ 5,200 3  
13 P7-26.10 84,7 T 3,342 2  
14 P7-30.03 90,4 TB 3,772 2  
15 P7-36.OT09 84,7 T 2,975 2  
16 P7-37.OT09 82,0 T 2,888 2  
17 L2-02.08 126,2 ĐB-TB 5,905 3  
18 L4-19.01 108,7 TB-TN 4,495 3  
19 L4-35.02 108,7 ĐB-TB 4,519 3  
20 L6-02.04 53,7 ĐB 2,365 1  
21 LP-21.12 110,5 ĐN-ĐB 5,066 3  
22 LP-27.12 110,5 ĐN-ĐB 5,133 3  
23 LP-47.16 108,2 ĐN-TN 5,167 3  
24 P4-09.06 151,4 B-Đ 9,991 4  
25 P4-40.02 86,9 T-B 4,114 2  
26 P4-40.03 82,3 B 4,419 2  
27 P4-40.04 117,4 B 6,218 3  
28 P4-11.04 117,4 Đ-N 6,174 3  
29 A3-21.OT04 71,9 ĐB 5,366 2  
30 A3-21.OT05 68,9 ĐB 4,812 2